Follow us on

Box Office History for Huayi Brothers International Movies

← See all production companies
Release DateMovieProduction
Budget
Domestic
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
Trailer
Oct 19, 2012 Tai Chi Zero   $85,094 $212,094 $24,790,553  
Nov 30, 2012 Yi jiu si er     $212,475 $55,287,687  
Apr 26, 2013 Tai Chi Hero   $12,624 $30,830 $20,016,042  
Dec 24, 2014 Wei ai zhi jian ru jia jing     $271,734 $45,331,734  
Mar 20, 2015 Shi gu   $86,048 $188,306 $34,432,439  
Apr 15, 2016 New York New York   $42,239 $92,377 $1,536,965  
Dec 16, 2016 Luomandike xiaowang shi   $95,514 $367,278 $16,815,196  
Dec 15, 2017 Fang Hua   $338,604 $1,874,328 $220,787,116  
 
 Totals$0 $3,249,422$418,997,732 
 Averages$0$82,515$406,178$52,374,717 
ProductionNext